خوشه
تولید کنندگان
محصولات

چشم انداز

خوشه صنعتی فرآوری محصولات انگور تاکستان در سال 1400 بزرگترین خوشه تخصصی فرآورده های انگور کشور از نظر تولید و صادرات محصولات متنوع است که اهداف زیر را سرلوحه کار خویش قرار داده است.:
1) افزایش میزان صادرات به حداقل دو برابر رقم فعلی
2) افزایش میزان تولید کشمش به حداقل دو برابر رقم فعلی
3) کاهش ضایعات مواد اولیه به نصف رقم فعلی