خوشه
تولید کنندگان
محصولات

تشکیل انجمن کشمش استان قزوین

تشکیل انجمن کشمش استان قزوین

مورخ ٢٨ آذر ١٣٩٧ ساعت ١٠ صبح ، به كمك خدا و همت اعضاي محترم خوشه، مجمع عمومي انتخابات هيات مديره انجمن فرآوري انگور استان قزوين با حضور نمايندگان اتاق بازرگاني ايران و اتاق بازرگاني قزوين و همچنين آقاي دكتر كشاورز معاونت محترم صنايع كوچك   شركت شهركهاي صنعتي قزوين و همكاران محترم ايشان و ٢١ نفر از اعضاي خوشه در ساختمان جديد اتاق بازرگاني قزوين  تشكيل شد