خوشه
تولید کنندگان
محصولات

ارسال انگور تازه خوری به مسکو آبان 97

در آبان ماه 97 دو کانتینر انگور تازه خوری از باغهای شهرستان تاکستان استان قزوین توسط کنسرسیوم صادراتی انگور استان قزوین راهی سنت پطرز بورگ روسیه شد.