خوشه
تولید کنندگان
محصولات

با خوشه های صنعتی بیشتر آشنا شویم

یکی از مدل های موفق توسعه در صنایع کوچک و متوسط كه به عنوان يك استراتژي نوين توسعه صنعتی مورد توجه برنامه‌ريزان و سياستگذاران در كشورهاي صنعتي و در حال توسعه قرار گرفته است توسعه خوشه صنعتی(Industrial Cluster Development) است. خوشه مجموعه ای از بنگاه های مستقر در یک ناحیه جغرافیایی است که در یک گرایش از کسب و کار فعالند به طوری که امکان همکاری و تکمیل فعالیت های یکدیگر را داشته و با چالش ها و فرصت های مشترکی مواجهند. پروژه توسعه خوشه ای یک فرآیند سه ساله است که توسط فرد واجد صلاحیتی تحت عنوان عامل توسعه هدایت و پیگیری شده و شامل مراحل مطالعه شناختی، اعتماد سازی، تدوین برنامه عمل و پیاده سازی و ارزیابی برنامه عمل و در نهایت خروج عامل توسعه از خوشه می شود. جهت تعریف و پیاده سازی برنامه های عملیاتی سه رکن اصلی در نظر گرفته می شود : 1) شبکه سازی بین ذینفعان خوشه، 2) توسعه ارائه دهندگان خدمات تخصصی به خوشه، 3) جلب مشارکت نهادهای پشتیبان جهت حمایت مالی و معنوی